Υπηρεσίες

Αρδευτικά έργα

Με γνώση και ποιότητα ανταποκρινόμαστε στην άρτια εκτέλεση κάθε εγγειοβελτιωτικού έργου, που σχετίζεται με την εγκατάσταση υποδομών άρδευσης. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις σας μπορούν επωφεληθούν από την τεχνητή παροχή νερού μέσω της κατασκευής φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, γεωτρήσεων αλλά και αρδευτικών δικτύων διανομής.